Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Przegląd artykułów Gmina


Przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.W Punkcie przyjmuje terapeuta uzależnień w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz.15.30 do godz.17.30. Punkt znajduje się w siedzibie Gminnej Komisji na stadionie I piętro na Rehabilitacją.

Rodzinie w przezwyciężaniu trudności, kryzysów pomaga Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Miasteczku. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest powoływana na podstawie art. 41 ust 3 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wniosek o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego od alkoholu do GKRPA w Nowym Miasteczku może złożyć każdy.Wniosek należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku ul. 22-go Lipca 18 lub u pełnomocnik Gminnej komisji w Urzędzie Miejskim ul. Rynek 2 pok. 12. Następnie taka osoba jest zapraszana na posiedzenie GKRPA w Nowym Miasteczku i przeprowadzana z nią jest rozmowa motywująca, w kierunku dobrowolnego podjęcia leczenia z uzależnienia. Jeśli osoba wezwana wypiera problem alkoholowy, neguje, zaprzecza wówczas powołuje się zespół biegłych lekarzy sądowych (psychologa i psychiatrę) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Ww specjaliści wydaja opinię psychiatryczno – psychologiczną na piśmie. Na podstawie tej opinii przewodnicząca GKRPA w Nowym Miasteczku konstruuje wniosek do Sądu Rejonowego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o orzeczenie wobec danej osoby obowiązku leczenia odwykowego od alkoholu w formie stacjonarnej bądź ambulatoryjnej, w zależności jakie będzie zalecenie biegłych  sądowych.