Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Samorząd Informacje

  • All
  • Gmina
  • Gospodarka
  • Kultura
  • Samorząd
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

Awaria wodociągu - zaplanowana naprawa i wyłączenie wody

UWAGA!!! KOMUNIKAT !!
Informujemy, że w dniach 25 lipca 2023 r. w godzinach od 8 do 14 - ze względu na konieczność usunięcia awarii sieci systemu podawczego wody - wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców osiedla Wrocławskiego.

Wybory do Lubuskiej Izby Rolniczej - nabór kandydatów

W związku z przeprowadzanymi w 2023 roku wyborami do izb rolniczych Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów do Komisji Wojewódzkiej.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania własnych kandydatur na członka Komisji Wojewódzkiej.

W skład Komisji może wejść osoba będąca płatnikiem podatku rolnego w województwie lubuskim.

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do izb rolniczych.

 

Wymagane dokumenty:

Formularz Zgłoszenia Kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na Członka Komisji Wojewódzkiej.

 

Czytelnie wypełnione i podpisane oryginały dokumentów należy złożyć w sekretariacie Lubuskiej Izby Rolniczej, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra do dnia 15 maja 2023 r. do godz. 16:00.

WAŻNE: Zapis w oświadczeniu kandydata na członka Komisji Wojewódzkiej, iż dana osoba jest członkiem LIR na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o izbach rolniczych oznacza zgodnie z interpretacją Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRIRW  z dnia 11.04.2019 r. iż: „Zgodnie z art. 1. ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku członkami samorządu rolniczego są min. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. (…) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (ustawy o podatku rolnym), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym może stanowić zatem tylko taki obszar gruntów rolnych, których łączna powierzchnia przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. (…) członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.”

 

UCHWAŁA NR 2/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

UCHWAŁA NR 1/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

 

Ogłoszenie

INFORMACJA


Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko informuje, że gmina przystępuje do dokonania zakupu paliwa stałego po preferencyjnych cenach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

Skorzystaj z dofinansowania programu CZYSTE POWIETRZE

Uwaga !!!!!

Gmina Nowe Miasteczko zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjno- informacyjne dotyczące Programu „CZYSTE POWIETRZE”, które odbędzie się dnia 23.05.2022r.

o godzinie 16.00 w GOK-u przy ul. Kościuszki 2, 67-124 Nowe Miasteczko.

Spotkanie prowadzone będzie w oparciu o:

- szczegółowe omówienie programu;

- zasady dofinansowania;

- rozliczenie wniosków.

Podkategorie