Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

”Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku”.

Gmina Nowe Miasteczko jest w trakcie realizacji kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko
i Kultura Działanie 4.3Gospodarka wodno-ściekowa pn.:


”Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno - kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku”.

Wartość całkowita inwestycji to  5 727 924,50 zł natomiast kwota dofinansowania to  3 408 411,92 .

Okres realizacji projektu: 2016-09-19 r.- 2019-09-30 r.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców gminy Nowe Miasteczko korzystających z sieci wodno-kanalizacyjnej w tym korzystających z oczyszczalni ścieków.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Gołaszynie, jak i budowie sieci wodno -kanalizacyjnej na ulicy Marchlewskiego w Nowym Miasteczku. Projekt zakłada modernizację istniejących obiektów i budowę nowych obiektów, które usprawnią pracę oczyszczalni oraz polepszą komfort pracy obsługi oczyszczalni. Zostaną dobudowane następujące obiekty: zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków deszczowych, budynek techniczny pozostałe obiekty zostaną zmodernizowane.