Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020

Gmina Nowe Miasteczko  realizuje projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa pn.: Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku”,

Wartość całkowita inwestycji to  430 456,49 zł natomiast kwota dofinansowania to 297 469,93 .

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r.- 15.10.2018 r.

Celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy Nowe Miasteczko.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

 

  • Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowe Miasteczko przy ul.

Marcinkowskiego.

  • Poprawa dostępu mieszkańców Aglomeracji Nowe Miasteczko do właściwej infrastruktury

wodno-ściekowej, poprzez modernizację 414,9 m kanalizacji sanitarnej.

  • Zwiększenie liczby RLM przyłączonych do sieci w Aglomeracji Nowe Miasteczko o 2 RLM (jest na tym odcinku obecnie 65, będzie 67)

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową w ulicy Marcinkowskiego w Nowym Miasteczku - o dł. 414,9 m, co umożliwi prawidłowe funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej.