Rozmiar tekstu
 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Gmina Nowe Miasteczko przystępiła do realizacji projektu Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym, przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Aktywizacja ma przyczynić się m.in. do zwiększenia szans rozwoju, udziału w edukacji, korzystania z infrastruktury, zwiększenia aktywności zawodowej i integracji społecznej użytkowników.

Okres realizacji projektu: 1.10.2021 r. - 31.01.2023 r.

 

Efekty

Poprzez realizację projektu rozwiązany zostałby problem komunikacyjny dorosłych osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w poruszaniu się, które mają ograniczony dostęp do środków komunikacji, zasobów kultury oraz innych aktywności. Dorosłe osoby niepełnosprawne, a także osoby mające trudności w poruszaniu się ze względu na swój wiek i stan zdrowia, niższe dochody, częściej są narażone na znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej dlatego podejmowane są wielokierunkowe działania których celem jest poprawa jakości poziomu życia oraz tworzenia warunków do aktywności zawodowej i społecznej tych osób. Dorosłe osoby niepełnosprawne czy osoby mające trudności w poruszaniu się mają szereg potrzeb, oczekiwań. Oczekują dostępu do zasobów kultury oraz możliwości uczestniczenia w życiu społecznym np. uczestniczenie w imprezach, festynach organizowanych przez gminę (dożynki, święto pieczonego ziemniaka, wigilia miejska). W wachlarzu ich potrzeb i oczekiwań znajdują się warianty, które mogą zostać spełnione poprzez realizację projektu. Rozwiązany problem w zakresie komunikacji miejskiej, który umożliwiłby dostanie się do różnych instytucji, spowodowałby niezależność tych osób, opuszczenie mieszkania i przemieszczania się do wybranego przez siebie celu.

 

Wartość projektu to  310 351,25 zł. Dofinansowanie z UE wynosi 261 564,03 zł, co stanowi 84,28%.

 

Regulamin projektu dostępny jest pod linkiem REGULAMIN DOOR-TO-DOOR