Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

POKL

- I Etap

  W związku z zakończeniem realizacji I etapu  projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który odbywał się w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim zapraszamy do obejrzenia relacji z działań projektowych. Prezentacja  do pobrania -

 

METRYCZKA PROJEKTU

Numer wniosku: WND-POKL.09.01.02-08-141/ 12

Tytuł projektu „Gmina Nowe Miasteczko uczniom klas I-III”

Beneficjent: Gmina Nowe Miasteczko

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnio

nym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III uczących się w Zespole Szkół w Nowym Miasteczku oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowie Wielkim.

Cele szczegółowe: podniesienie umiejętności w zakresie czytania i pisania, podniesienie umiejętności matematycznych, podniesienie poziomu poprawnej wymowy przez zajęcia logopedyczne, podniesienie umiejętności komunikacji przez zajęcia socjoterapeutyczne , nabycie nawyku poprawnej postawy poprzez zajęcia korygujące te wady, rozwijanie zdolności dziecka z matematyki, z przyrody, z informatyki, rozwijanie zdolności wokalnych, teatralnych, plastycznych przez dzieci uczące się w klasach I-III z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione do realizacji tych zajęć.

BENEFICJENCI

Grupą docelową będą ucz. klas I-III SP w Gminie Nowe Miasteczko - 20 uczniów ze SP w Borowie Wielkim i 108 uczniów ze SP w Nowym Miasteczku.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu odbyła się w dniach od 05.11 do 16.11.2012r., w której wyłoniono następujące ilości uczniów do poniższych zajęć:

- w zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - weźmie udział- 16 uczniów z Nowego Miasteczka i 10 uczniów z Borowa Wielkiego

- w zajęciach logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy- weźmie udział 12 uczniów z Nowego Miasteczka i 14 uczniów z Borowa Wielkiego

- w zajęciach socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów, którzy mają trudności w komunikacji społecznej- weźmie udział-18 uczniów z Borowa Wielkiego

,

- w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy- weźmie udział-20 uczniów

- w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczne „Mały matematyk” - weźmie udział- 8uczniów

- w zajęciach rozwijające zainteresowania przyrodnicze ‘Ekoludek” - weźmie udział- 8uczniów

- w zajęciach rozwijające zainteresowania informatyczne- weźmie udział- 17uczniów

- w zajęciach rozwijające zainteresowania wokalne- weźmie udział-14 uczniów

- w zajęciach rozwijające zainteresowania teatralne- weźmie udział- 8uczniów

- w zajęciach rozwijające zainteresowania plastyczne- weźmie udział-8uczniów

Zajęcia rozpoczną się 21.11.2012r. i potrwają do końca roku szkolnego 2012/2013.

STRONY INTERNETOWE PROJEKTU:

Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na poniższych na stronach internetowych Zespołu Szkół: www.szkola.nowemiasteczko.org  oraz Urzędu Miejskiego www.nowemiasteczko.pl  po pierwszym półroczu i na zakończenie realizacji projektu.

INFORMACJE DODATKOWE

Na stronie projektu umieszczone są w załącznikach ważne dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy

- regulamin uczestnictwa w projekcie

- deklaracja uczestnictwa

- plany zajęć

- usprawiedliwienie

- rezygnacja

Koordynator projektu - Katarzyna Zielonka

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013/2014- ETAP II - od 01.10.2013r. do dnia 31.01.2014r.

 

Gospodarka