Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

LRPO

 1. FINANSOWANIE PROJEKTU
- całkowity koszt projektu - 3608322,53 zł
- dofinansowanie LRPO 3067074,15 zł
- dofinansowanie WFOŚiGW 264102,22 zł
- środki własne 276146,16 zł w tym pożyczka z WFOŚiGW 264,102,22 zł
 
2. OPIS PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest wybudowanie Gminnego Kompleksu Systemu Ratownictwa Pożarowego w Nowym Miasteczku wraz z jego wyposażeniem oraz zakup samochodu strażackiego so udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zakres prac budowlanych obejmuje prace rozbiórkowe i prace budowlane. Rozbiórce poddane zostaną dwa boksy garażowe i budynek gospodarczy przy garażach, które są w bardzo złym stanie technicznym.
 
3. CELE PROJEKTU
Celem bezpośrednim projektu na poziomie produktu jest wybudowanie Gminnego Kompleksu Systemu Ratownictwa Pożarowego w Nowym Miasteczku wraz z wyposażeniem oraz zakup średniego samochodu strażackiego do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Rezultatem długofalowym projektu będzie podniesienie sprawności i skuteczności działania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na obszarze powiatu nowosolskiego.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury ochrony środowiska oraz skuteczności działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Miasteczku. Dzięki inwestycji zwiększy się sprawność i skuteczność oraz udział jednostki w akcjach ratowniczo-gaśniczych na obszarze powiatu nowosolskiego i poza jego granicami. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska przyrodniczego gminy Nowe Miasteczko i powiatu nowosolskiego wobec zagrożeń i klęsk żywiołowych.
Rezultaty bezpośrednie projektu to:
- duża sprawność i skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych OSP w Nowym Miasteczku,
- dobre warunki pracy członków OSP zachęcające do przystąpienia do jednostki,
- wykorzystanie potencjału kadrowego członków OSP w Nowym Miasteczku na potrzeby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 
 

Gospodarka