Rozmiar tekstu
 

Wyszukiwanie ...

LRPO

 

Miasto i Gmina Nowe Miasteczko wraz z Gminą Sulechów realizuje projekt "Regionalnej Platformy Cyfrowej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

 

Przedmiotem Projektu  jest wdrożenie w urzędach regionu platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego:

 1. elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,
 2. elektroniczną archiwizację dokumentów,
 3. świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (załatwianie spraw przez Internet),
 4. modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdrożenia,
 5. stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych (np. radiowych) oraz bezpieczny intranet.

Generalny cel realizacji Projektu  to przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu (miejsko-wiejski obszar 2995 km kw.) do realizacji długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu
i wykorzystania Internetu, dla szybszego i sprawniejszego zarządzania regionem oraz zapewnienia rozwoju elektronicznych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych.

Szczególny nacisk zostanie położony na realizację wszystkich czterech etapów świadczenia e-usług dla firm i obywateli zgodnie z programem e-Europe 2005, według którego: informacje publiczne są dostępne w witrynie w Internecie, możliwe jest pobieranie formularzy i innych druków związanych z wykonywaniem usługi publicznej, interakcja umożliwiająca wypełnienie formularza na komputerze oraz przesłanie go z zabezpieczeniem zwrotnym, transakcja realizująca pełne wykonanie usługi na podstawie formularza lub wniosku. Internet zostanie wykorzystany jako podstawowy kanał do transmisji i wymiany informacji oraz świadczenia usług publicznych.

Stworzenie stałych i szerokopasmowych łączy do Internetu, w szczególności w gminach wiejskich, przeciwstawi się tzw. "defaworyzowaniu" niektórych regionów oraz umożliwi łatwiejszy kontakt z urzędami. Wykorzystane zostaną technologie transmisji bezprzewodowej (m.in. łącza radiowe), tworząc otwarta infrastrukturę dla innych jednostek organizacyjnych i instytucji w regionie. Realizacja projektu spowoduje bardzo znaczący rozwój e-usług publicznych w regionie. Zostanie opracowanych i wdrożonych ponad 300 rodzajów spraw w różnych działach tematycznych, przeznaczonych dla obywateli i dla innych klientów urzędu (instytucje, podmioty gospodarcze).

Wszystkie działania będą rozwijane w oparciu o wykorzystanie najnowocześniejszych i otwartych technologii w celu podwyższenia jakości, bezpieczeństwa i efektywności pracy administracji. Realizacja projektu ma zapewnić rozwiązanie szeregu problemów urzędów i podległych urzędom jednostek organizacyjnych, poprzez zaspokojenie następujących potrzeb:

 • obsługę kancelarii i sekretariatów oraz wydziałów urzędów w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów,
 • obsługę archiwum zakładowego urzędów w zakresie dokumentów tradycyjnych i elektronicznych,
 • obsługę wymiany informacji i dokumentów elektronicznych z innymi urzedami, jednostkami organizacyjnymi, podmiotami gospodarczymi i obywatelami w Polsce i Unii Europejskiej z wykorzystaniem technologii łączy szerokopasmowych,
 • obsługę elektronicznego podpisu,
 • podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych (e-security),
 • przyspieszenie rozwoju elektronicznych usług dla ludności poprzez uruchomienie załatwiania spraw przez Internet,
 • automatyzację procesu przygotowywania i przekazywania treści do internetowego BIP,
 • stworzenie podstaw działania systemu do pełnej obsługi zamówień publicznych w Internecie,
 • uruchomienie procesu tworzenia regionalnych elektronicznych baz danych,
 • stworzenie podstaw działania systemu zbierania, przechowywania i wymiany treści cyfrowej dla ośrodków ratownictwa
  i zarządzania kryzysowego.

Gospodarka