Rozmiar tekstu
 

Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko , Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”.

 

W dniu 18.12.2020 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bytom Odrzański a Województwem Lubuskim o dofinansowanie projektu pn.:

Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”,

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, Oś Priorytetowa
4 Środowisko i kultura  Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”

Jest to projekt partnerski. Liderem projektu jest Gmina Bytom Odrzański natomiast partnerami są:

 • Gmina Szprotawa, Gmina Sulęcin, Gmina Szczaniec, Gmina Drezdenko, Miasto Kostrzyn Nad Odrą, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Otyń, Gmina Szczaniec, Gmina Ośno Lubuskie, Gmina Santok oraz Gmina Witnica.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze gmin partnerskich i całego województwa lubuskiego.

 

Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  przedsięwzięcie  związane z  realizacją  działań 
poprawiających  bezpieczeństwo  pożarowe  oraz  powodziowe,  poprzez  inwestycje  z  zakresu 
doposażenia jednostek ratowniczych w sprzęt ratowniczy (samochody strażackie i wyposażenie ratownictwa technicznego, przeciwpożarowego i wodnego) oraz infrastruktury przeciwpowodziowe.

Realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie braków w zakresie wyposażenia, w tym zwiększy poziom bezpieczeństwa, szybkość i skuteczność działań ratowniczych w zakresie ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego na obszarze objętym projektem. Jednostki OSP objęte projektem będą efektywniejsze w swoim działaniu, w szczególności w zakresie likwidacji szkód powodziowych, tego sprzętu bowiem brakuje najbardziej. Dzięki pojazdom zdolnym poruszać się w trudnym terenie – uterenowione samochody, jak również dzięki specjalistycznemu wyposażeniu do ratownictwa wodnego (zapory wodne, skuter, pompy wodne i inne specjalistyczne wyposażenie) poprawi się ochrona przeciwpowodziowa obszaru całego województwa. Jednostki OSP, dzięki nowym pojazdom ratowniczo-gaśniczym będą mogły uczestniczyć w akcjach usuwania skutków pożarów, jak również skutków kataklizmów, przy jednocześnie niskich nakładach eksploatacyjnych. W poszczególnych gminach objętych projektem będzie można też szybciej liczyć na pomoc, bowiem do zdarzenia, katastrofy, wypadku, pożaru czy powodzi lub zalania zostanie oddelegowana właściwie wyposażona jednostka OSP objęta niniejszym projektem, a zlokalizowana znacznie bliżej miejsca zdarzenia niż powiatowe jednostki PSP. Dlatego też przedmiotowy projekt jest bardzo ważny do realizacji. Ponadto powyższe jednostki staną się ważnym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Skróceniu ulegnie czas reakcji jednostek pożarniczych na wszelkie zagrożenia. Natomiast krótszy czas dojazdu oznacza ograniczenie kosztów negatywnych skutków pożarów, lokalnych podtopień, wypadków drogowych. Strażacy z jednostek OSP objętych projektem dzięki zakupionemu wyposażeniu będą mogli szybko i sprawnie uwalniać ofiary zakleszczone w rozbitych pojazdach samochodowych. Wpłynie to zdecydowanie na ograniczenie ofiar wypadków drogowych w powiatach objętych projektem i w całym regionie.

 

W ramach realizowanej inwestycji Gmina Nowe Miasteczko zakupi ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy z pełnym wyposażeniem do likwidacji zagrożeń dla środowiska i ratownictwa wodnego. Dodatkowo zostanie zakupione umundurowanie osobiste i specjalne 6 kpl., zestaw kominiarski 1 kpl.,

parawan rozkładany z napisem STRAŻ koloru czerwonego z pasami odblaskowymi  czterosegmentowy z metalowymi podstawami – 1szt., narzędzia elektryczne, dmuchawo‐ opryskiwacz spalinowy.

 

Dzięki  realizacji  projektu  i  osiągnięciu  poszczególnych  wskaźników  projekt  przyczyni  się  do  realizacji celów takich jak:

 1. Poprawa możliwości podejmowania sprawnych specjalistycznych działań z zakresu ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego (w tym w odpowiedzi na zagrożenia powodziowe, pożarnicze i inne zdarzenia).
 2. Zmniejszenie czasu reakcji na występujące zagrożenia powodziowe, pożarowe oraz inne nagłe zdarzenia i katastrofy na obszarze gmin partnerskich i regionu.
 3. Poprawa stanu sprzętu ratowniczego jednostek OSP Gmin Partnerskich, w tym znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
 4. Powstrzymanie  degradacji  i  niszczenia  cennych  zasobów  przyrodniczych  Gmin  Partnerskich 
  i  Województwa Lubuskiego. 
 5. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego oraz powodziowego.
 6. Poprawa  możliwości  rozwoju  gospodarczego  i  społecznego  na  obszarze  Gmin  Partnerskich 
  i  Województwa Lubuskiego. 
 7. Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gmin Partnerskich i Województwa Lubuskiego. 
 8. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Województwa Lubuskiego. 

 

W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników: 

 

Produkty:

 • Liczba  jednostek  służb  ratowniczych  doposażonych  w  sprzęt  do  prowadzenia  akcji 
  ratowniczych  i  usuwania skutków katastrof – 14 szt. (wsk. obligatoryjny).
 • Liczba wyremontowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej – 0 szt.
 • Liczba  wprowadzonych  do  użycia  systemów  monitorowania  zagrożeń  i  systemów 
  wczesnego  ostrzegania – 1 szt.
 • Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 
  ratowniczych i  usuwania skutków katastrof – 14 szt.

 

Rezultaty:

 • Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20) 
  –  118 688 os. 
 • Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów (CI 21) 
  – 118 688 os. 
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 EPC
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety 
  – 0 EPC
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni – 0 EP

 

Projekt realizowany w okresie 01.01.2021 – 30.06.2022

Całkowita wartość projektu: 15 418 062,00 zł

Kwota dofinansowania: 13 105 352,64 zł

 

w tym Gmina Nowe Miasteczko:

Wydatki ogółem: 1 473 258,01 zł

Dofinansowanie: 1 252 269,31 zł

Wkład własny:  220 988,70 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

 

Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne budynku przed wykonaniem inwestycji

Świadectwo energetyczne budynku po wykonaniu inwestycji


Świadectwo energetyczne budynku przed wykonaniem inwestycji


Świadectwo energetyczne budynku po wykonaniu inwestycji


Świadectwo energetyczne budynku przed wykonaniem inwestycjiŚwiadectwo energetyczne budynku po wykonaniu inwestycji


Świadectwo energetyczne budynku przed wykonaniem inwestycjiŚwiadectwo energetyczne budynku przed wykonaniem inwestycji

Świadectwo energetyczne budynku po wykonaniu inwestycji

 

Opis planowanych przedsięwzięć

Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowe Miasteczko

Realizowanego w trybie „ zaprojektuj i wybuduj”

Współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020

Wartość projektu – 7702856,33      

Wartość dofinansowania      5198723,52  

Poziom dofinasowania 85%

 

Opis dla poszczególnych budynków

 

 1. Budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną, ul. Marcinkowskiego 1; zakres prac:

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie dachu;

-              remont kapitalny dachu budynku głównego;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;

-              modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji sali gimnastycznej - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z agregatem chłodniczym;

-              modernizację instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              Przebudowa kotłowni węglowej na opalaną gazem ziemnym, kaskada kotłów kondensacyjnych i pompy ciepła powietrze/powietrze . Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę nowej technologii. Automatyka kotłowni

i instalacja elektryczna;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

 1. Budynek świetlicy, ul. Marcinkowskiego 1; zakres prac:

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              ocieplenie stropodachu;

-              wymiana drzwi zewnętrznych;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              Przebudowa kotłowni na opalaną gazem ziemnym, kocioł jednofunkcyjny i pompa ciepła powietrze/powietrze . Roboty remontowe i renowacyjne pomieszczeń kotłowni pod zabudowę nowej technologii. Automatyka kotłowni i instalacja elektryczna;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

 

 

III.          Budynek przedszkola, Pl. Strzelecki 4; zakres prac:

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              remont kapitalny dachu budynku;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

 1. Budynek szkoły, Pl. Strzelecki 4; zakres prac:

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian przy gruncie;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

 1. Budynek kotłowni, Pl. Strzelecki 4; zakres prac:

-              wymiana kotła węglowego na system kaskadowy dwóch kotłów gazowych i pomp ciepła powietrze/powietrze o mocy modulowanej 16-276 kW wraz z pracami towarzyszącymi;

-              wykonanie prac remontowych w zakresie przystosowania kotłowni do nowych urządzeń;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią;

-              kompleksowa modernizacja sieci c.o. oraz c.w.u. polegająca na wymianie starych, wyeksploatowanych rurociągów na nowe – wykonane w technologii sieci preizolowanych wykonanych z rur przewodowych z sieciowanego polietylenu (PE-Xa), wraz z wymianą niezbędnej armatury.

 1. Budynek sali gimnastycznej, Plac Strzelecki 2; zakres prac:

-              ocieplenie stropodachu;

-              ocieplenie ścian zewnętrznych;

-              wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

-              remont kapitalny dachu budynku głównego;

-              modernizacja instalacji c.o.;

-              modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z agregatem chłodniczym;

-              modernizacja instalacji oświetlenia i zasilania oświetlenia;

-              montaż instalacji fotowoltaicznej;

-              urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią.

Zdjęcia po

ZAPRASZAMY WKRÓTCE