Rozmiar tekstu
 

Gmina i Miasto Nowe Miasteczko

Gospodarka

 • "Akcja Inkubacja" - można skorzystać z dofinansowania do 80 tys. zł


   

  Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym o innowacjach społecznych na przetestowanie których można otrzymać do 80 000,00 zł. Organizatorem wydarzenia, realizowanego w ramach projektu Akcja Inkubacja, jest ECORYS Polska oraz Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

   

  Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • czym są innowacje społeczne;
  • cel projektu Akcja Inkubacja czyli innowacje społeczne dotyczące przejścia młodych ludzi z edukacji formalnej do aktywności zawodowej;
  • obszary tematyczne innowacji społecznych czyli na co można otrzymać grant;
  • jak złożyć swój pomysł na innowację społeczną – omówienie formularza na pomysł na innowację społeczną;
  • pozostałe formy wsparcia, oprócz finansowego, jakie będą w ramach projektu dostępne;
  • Twórcza Przekora – jak kreatywnie wykorzystać przeciwstawne cechy Polaków w rozwijaniu Innowacji Społecznej.

   

  Spotkanie odbędzie się we wtorek, 8 listopada 2016 roku, w godzinach od 15:00 do 17:00. Gdzie?

   

  Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich

  1. Głogowska 10

  67-124 Nowe Miasteczko

  Powiat nowosolski, Woj. lubuskie

  Sala konferencyjna (parter)

   

  DOWIEDZ się więcej na temat innowacji społecznych, ZŁÓŻ wniosek i ZDOBĄDŹ dofinansowanie !

   

  Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i zamieszczenie w temacie wiadomości imienia i nazwiska uczestniczki/uczestnikawraz z dopiskiem – potwierdzam swój udział w spotkaniu informacyjnym 8 listopada.

   

  Udział w spotkaniu jak również w projekcie Akcja Inkubacja jest bezpłatny. Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona.

   

  Projekt jest realizowany przez firmę ECORYS Polska Sp. z o.o oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniu – warto!

   

   

  Z wyrazami szacunku,

  Realizatorzy Projektu Akcja Inkubacja

   

 • "Plan gospodarki niskoemisyjnej" - weź udział w opracowaniu

  Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Gmina Nowe Miasteczko mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasteczko" Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożiwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności C02) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych
  bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Wykonawcą Planu Gospodarki NiskoemisYJnej dla Gminy Nowe Miasteczko jest Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z 0.0., ul. Kości elna 2, 65-064 Zielona Góra.

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentu i prosimy o pomoc w stworzeniu wyjściowej bazy danych poprzez wypełnienie i przesłanie lub przekazanie
  załączonych ankiet.

   

  PGN ankieta przedsiebiorcy

   

  PGN ankieta mieszkancy 

   

 • „ Budowa dróg gminnych na osiedlu Wrocławskie II w Nowym Miasteczku – etap I”

                                GMINA NOWE MIASTECZKO        

   

   

  Gmina Nowe Miasteczko   realizuje projekt pod nazwą „ Budowa dróg gminnych na osiedlu Wrocławskie II w Nowym Miasteczku – etap I”

  Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni ulic, chodników ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ulicach : Sienkiewicza, Żeromskiego, część ulicy Chopina oraz Bolesława Prusa w Nowym Miasteczku

  Całkowita wartość prac   1.787.591,86 zł.

  Inwestycja jest dofinansowywana w 50% z  „Programu Rozwoju  Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie 893.795,93zł.

  Głównym wykonawcą zadania jest   firma   Instal-Głogów sp. o.o. z siedzibą w Głogowie ul. Wierzbowa 5.

   

   

   

   

 • „Ciepłe Mieszkanie” - przyjmujemy wstępne deklaracje chęci uczestnictwa w programie

  Gmina Nowe Miasteczko zamierza wziąć udział w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”

  Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych1 znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

  Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, tj. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

  Wsparciem objęte będzie przedsięwzięcie polegające na wymianie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (poniżej 5 klasy – tzw. „kopciucha”) służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego, na:

  a) Indywidualne źródło ciepła:

  - kocioł gazowy kondensacyjny;

  - kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;

  - ogrzewanie elektryczne;

  - pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze.

  b) podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła - Zakup / montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pomiędzy źródłem ciepła działającym na potrzeby budynku a lokalem mieszkalnym (w tym pod licznika ciepła w lokalu).

  c) dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

  - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;

  - zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

  - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym.

  Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:

  - modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu,

  - wymiany źródła ciepła,

  - wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

  - budowy wewnętrznej instalacji gazowej,

  pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

  W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.

  Ponadto otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

  Zasady naboru

  W pierwszej kolejności Gmina Nowe Miasteczko ma za zadanie oszacować liczbę osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określić rodzaj oczekiwanego wsparcia. W tym celu organizujemy nabór wstępnych deklaracji od mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko, którzy będą chcieli skorzystać z Programu. Będzie to podstawą do wystąpienia przez gminę z wnioskiem o dofinansowanie, w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  Wstępny nabór deklaracji potrwa do 30.09.2023 roku.

  Deklarację należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko lub wysłać podpisaną skanem w formie pliku pdf na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo wysłać popisaną podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na skrzynkę epuap

  Deklaracja nie jest zobowiązaniem do udziału w programie a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.

  Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych. Nabór wniosków będzie ogłoszony poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego oraz na stronie internetowej Gminy Nowe Miasteczko.

   

  Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Nowe Miasteczko dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Więcej informacji można uzyskać

  oraz po numerem telefonu (68) 3888 154 wew. 33.

  Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na:
  •stronie internetowej dedykowanej Programowi „Ciepłe Mieszkanie”
  tj.:
  www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Weź dofinansowanie -> Ciepłe Mieszkanie)
  •stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze
  https://www.wfosigw.zgora.pl/
  (zakładka: Ciepłe Mieszkanie).

  Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

  Poziom 1 – podstawowy:

  Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

  Poziom 2 – podwyższony:

  Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

  1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

  2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

  Poziom 3 – najwyższy:

  w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

   

  900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

  1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

  lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

   

  WAŻNE !

  Deklarację mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym nieefektywnym (poniżej 5 klasy) źródłem ciepła na paliwo stałe służącym do ogrzewania mieszkania znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Nowe Miasteczko.

  Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

  W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

  Beneficjenci końcowi po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą mogli zainstalować żadnego innego źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

   

  Wzór Deklaracji do pobraniatutaj.

 • Afrykański pomór świń

  Na prośbę Państwowego Instytutu Weterynaryjnego udostępniamy filmik ,,Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą"

   

  Więcej informacji na stronie

  http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13

 • ASF W GMINIE NOWE MIASTECZKO WYZNACZONO NIEBIESKĄ STREFĘ !!!

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowej Soli informuje o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 26.06.2020r. w  sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów żagańskiego i nowosolskiego I Dz. Un. woj. lubuskiego poz. 16801, na mocy którego w powiecie nowosolskim wyznaczono obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gminach:
  - Nowe Miasteczko - miejscowości: Miłaków i Żukow.
  - Bytom Odrzański - miejscowości: Sadzów, Bonów, Bycz, Bytom Odrzański, Drogami!, Kropiwnik,
  Małaszowice, Popowo, Sobolice, Wierzbnica.
  - Siedlisko- miejscowość: Dębianka.
  W w/w obszarze obowiązują zakazy i nakazy zgodnie z załączonym rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego, w tym między innymi wstrzymanie przemieszczeń świń do rzeźni i do innych stad. Informuję. że jest dozwolony ubój świń na terenie gospodarstwa pochodzenia z przeznaczeniem mięsa na potrzeby własne posiadaczy, pod obowiązkowymi warunkami:
  1. Zgłoszenia zamiaru tego uboju do PIW Nowa Sól z wyprzedzeniem min. 7 dni.
  2. Pobrania prób krwi od świń w kierunku ASF i przeprowadzenia badań laboratoryjnych tych prób z wynikiem ujemnym - przed terminem uboju.
  3. Po uzyskaniu wyniku ujemnego w/w badań - ważnego 7 dni - poddanie świń urzędowemu badaniu przedubojowemu - przeżyciowo.
  4. Poddaniu świń urzędowemu badaniu poubojowemu.
  5. Próbki mięśni do badań w kierunku włośni pobiera urzędowy lekarz weterynarii przeprowadzający w/w badanie przed i poubojowe.
  w związku z:
  • aktualną niekorzystną sytuacją epizootyczną w powiecie w zakresie afrykańskiego pomoru świń, w tym stwierdzania przypadków ASF i u dzików i wyznaczenia strefy zagrożonej ASF,
  • stwierdzaniem podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie zapewnienia bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie,

  • rozpoczęciem sezonu nasllenia występowania ognisk ASF u świń w związku z rozpoczęciem pracpolowych oraz pojawianiem się much - co sprzyja wystąpieniu ogniska ASP u świń,
  -apeluję o:
  1. bezwzględne przestrzeganie i wzmocnienie bioasekuracji przy utrzymywaniu świń.
  2. natychmiastowe zgłaszanie do lekarza weterynarii każdego przypadku zachorowań świń.
  3. natychmiastowe zgłaszanie do PIW każdego przypadku nasuwającego podejrzenie ASF.
  Jeśli gospodarstwo nie jest w stanie spełnić przepisów prawnych dotyczących bioasekuracji ze względów ekonomicznych lub strukturalnych,  technicznych, organizacyjnych - powinno pilnie rozważyć celowość dalszego utrzymywania świń.


  Gospodarstwo, które dobrowolnie zaprzestanie utrzymywania ś wiń mote ubiegać się o rekompensatę z budżetu państwa z tego tytułu- środki wypłacane są za pośrednictwem ARiMR w sprawie szczegółowych informacji proszę zwracać się do BP ARiMR.


  W/w rekompensata przysługuje tylko w przypadku dobrowolnego zaprzestania utrzymywania świń. Gospodarstwu, które nie spełnia wymogów bioasekuracji nie przysługuje odszkodowanie w przypadku wystąpienia ASF u świń.

   

  Do pobrania:

  ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatów żagańskiego i nowosolskiego

 • Atrakcyjna oferta dzierżawa gruntów

   

  Szanowni Mieszkańcy,
  Informujemy Was, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił przetarg na dzierżawę gruntów z terenu Gminy Nowe Miasteczko, położonych w obrębie Borów Wielki. Oferta dotyczy działek oznaczonych nr:
  18/12 część A o pow. 17,8270 ha
  18/12 część B o pow. 35,9130 ha
  488 o pow. 18,0300 ha
  13/18 część A o pow. 20,4200 ha
  13/18 część B o pow. 24,6800 ha
  13/18 część C o pow. 28,4600 ha
  20/13 część A o pow. 22,3000 ha
  20/13 część B o pow. 23,7900 ha

  Powierzchnia gruntów przeznaczonych do dzierżawy przekracza 190 ha.
  Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie KOWR:http://www.kowr.gov.pl/
  pod linkiem:
  http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty…

  Ogłoszenie opublikowane zostało w dniu 17.10.2019 r.
  Przetargi na dzierżawę gruntów zaplanowane są na dzień 14.11.2019 r.

 • Atrakcyjne działki na sprzedaż

  Gmina Nowe Miasteczko posiada na sprzedaż nieruchomości niezabudowane  przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę  mieszkalno-usługową  położone w Nowym Miasteczku przy:  
  - ul. Chopina działki nr  710,711,717,718,719,720,721,723,735,736,737,
  - ul. B. Prusa działka nr  752/2,. Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 12 w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku, lub pod numerem telefonu: 68 3888 154  w. 37; mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   

 • Będzie praca - zapraszamy na spotkanie

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2016 r. (piątek) o godz. 10.00, w Centrum Ratownictwa Pożarniczego w Nowym Miasteczku, odbędzie się spotkanie osób bezrobotnych z terenu Gminy z pracodawcami nowosolskiej podstrefy Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem spotkania jest przedstawienie warunków pracy oraz oczekiwań wobec potencjalnych pracowników. Cykl spotkań, w każdej z gmin powiatu nowosolskiego, organizowany jest przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli i przedstawicielami samorządu.

  Wszystkich bezrobotnych z terenu Gminy serdecznie zapraszamy.

 • Bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych

  W dniu 18 lutego 2015 roku (środa) w godz. 9: 30 – 11: 00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku pok. 1 , obędą się bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania środków unijnych dla społeczności lokalnej.

 • Bezzwrotne dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej

  MDDP Sp. z o. O. AKADEMIA BIZNESU Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „ABC

  WŁASNEGO BIZNESU"

  Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

   Do udziału w projekcie zapraszamy bezrobotne lub bierne zawodowo, niepełnosprawne KOBIETY, w wieku powyżej 30 roku życia, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i zamieszkują/uczą się na obszarach wiejskich w województwie lubuskim na terenie powiatów: nowosolskiego, żagańskiego, wschowskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego i sulęcińskiego.

  Projekt ma na celu poprawę sytuacji grupy docelowej na rynku pracy poprzez rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez minimum 12 miesięcy.

  W ramach projektu oferujemy kompleksowy cykl szkoleniowo-doradczy w postaci: Moduł Szkoleniowy - ABC przedsiębiorczości (48h):

  • planowanie działalności gospodarczej, tworzenie biznesplanu (16 h)
  • aspekty prawne działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności (8 h)
  • aspekty ekonomiczne działalności gospodarczej, podatki (8 h) / księgowość firmy (16 h)

  Dla każdej z uczestniczek zapewnione zostanie wyżywienie (przerwy kawowe, lunch), materiały szkoleniowe oraz z uwagi na miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich - zwrot kosztów dojazdu.

  Doradztwo Indywidualne (6h):

  • program doradztwa jest zindywidualizowany w oparciu o potrzeby Uczestniczek oraz ocenę doradcy zawodowego. Nacisk położony zostanie na konsultacje na temat profilu planowanej działalności, analizę SWOT planowanej działalności (szanse i zagrożenia) oraz pomoc w przygotowaniu Biznesplanów.

  Usługi szkoleniowo-doradcze prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i doradców, posiadających odpowie dnie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

  20 biznesplanów, które otrzymają najwyższe oceny uzyska jednorazowe dofinansowanie w wysokości maksymalnie 23 608,80 PLN.

  Dodatkowo, dla każdej z uczestniczek przewidziane jest wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, wypłacane co miesiąc w okresie 12 miesięcy w wysokości do 1 404,89 PLN. Wsparcie pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu przychodów jakie będzie osiągać nowa działalność.

   

  REKRUTACJA TRWA

   

  UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!

   

  Tel: 572-343-931 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.abcwlasnegobiznesu.pl

 • Dla rolników - zwrot akcyzy za olej napędowy

   

  UWAGA ROLNICY

  Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Miasteczko przypomina:

   


  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
  w terminie

  od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

  powinien złożyć w tut. urzędzie odpowiedni wniosek

  wraz z fakturami VAT wystawionymi

  w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego

    
  Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi
  1 ha użytków rolnych * 86 litry ON * 0,95 zł = 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych

   


  Pieniądze wypłacane będą w terminie
  1 - 31 października 2015 r.

 • Dokumentacja projektu

   

   

 • e-PUAP

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)  jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)) .

  W celu skorzystania z ESP Urzędu Gminy w Nowym Miasteczku dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

  Adres skrytki Urzędu Gminy w Nowym Miasteczku na ePUAP: /UMIGNM/skrzynka

  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)) .

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  • Przekazanie dokumentu poprzez ESP Urzędu Gminy w Nowym Miasteczku
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu instytucji, mieszczącego się w pokoju nr 3 przy ul. Rynek 2 w Nowym Miasteczku na następujących nośnikach danych: Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
  • Płyta CD-RW.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  • Akceptowalne formaty załączników to: ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
  • XLS, CSV
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • ZIP
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  • e na platformie ePUAP;
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do sekretariatu instytucji, mieszczącego się w pokoju nr 4 przy ul. Rynek 2 w Nowym Miasteczku na następujących nośnikach danych: Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;
  • Płyta CD-RW.

  Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  • Akceptowalne formaty załączników to: ODT, DOC, RTF, TXT, PDF
  • XLS, CSV
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • ZIP
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10MB
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 • Finał inwestycji na Szosie Bytomskiej

  W dniu dzisiejszym Komisja w składzie: Pani Burmistrz Danuta Wojtasik wraz z Inspektorem Nadzoru - Panem Jerzym Pawełek jako Zamawiający oraz Pan Marek Bereś i Tomasz Jaremkiewicz reprezentujący stronę Wykonawcy dokonali oględzin i odbioru technicznego prac związanych z inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102532F – ul. Szosa Bytomska
  w Nowym Miasteczku” zgłoszonej do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
  Zadanie swoim zakresem prac obejmowało:
  • demontaż starej nawierzchni z bruku bazaltowego 15/17 cm, z przeznaczeniem
  do ponownego wykorzystania,
  • demontaż istniejącej nawierzchni z kamieni polnych i zastąpienie jej nawierzchnią
  ze starobruku,
  • demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (chodniki i zjazdy),
  • demontaż istniejących krawężników drogowych,
  • demontaż 3 wysięgników z istniejącymi oprawami sodowymi i zamiana ich na nowe typu LED,
  • remont istniejącego przepustu poprzez umieszczenie w jego wnętrzu rury ze stali spiralnie karbowanej o wymiarze 180x150 cm,
  • demontaż istniejących barierek na przepuście,
  • czyszczenie obustronne rowu na długości 20 m w każdą ze stron,
  • zabezpieczenie istniejących kabli podziemnych rurami osłonowymi typu łupinowego,
  • demontaż i wybudowanie nowych schodów do obiektów,
  • regulację wysokościową istniejących sieci podziemnych,
  • wykonanie przejścia dla pieszych przy DK 3,
  • odwodnienie drogi powierzchniowe lub w pobocza z kostki młoteczkowanej
  w kształcie ścieku,
  • wykonanie przełożenia nawierzchni drogi gminnej oraz wyrównania połączenia z drogą krajową nr 3.
  Całkowita wartość zadania - 554 165,61 zł,
  w tym:
  • kwota dofinansowania inwestycji 60% - 332.499,00 zł
  • kwota wkładu własnego 40% - 221 666,61 zł.
  Wykonawcą niniejszej inwestycji była lokalna firma ,,Marco” Marek Bereś z Miłakowa.

   

 • Finał programu "Usuwanie azbestu z obszaru Gminy i Miasta Nowe Miasteczko - etap VII 2019 r."

  Informuję, że Gmina Nowe Miasteczko zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Usuwanie azbestu z obszaru Gminy i Miasta Nowe Miasteczko - etap VII  2019 r.", w ramach którego usunięto  9,757  Mg  płyt eternitowych falistych.

   Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie w 100 % z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i WFOŚiGW w Zielonej Górze  w wysokości  5.618,81  zł  w ramach Programu „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

   

   INFORMACJA O SZKODLIWOŚCI AZBESTU I KONIECZNOŚCI JEGO USUWANIA

   

  Azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Szkodliwość azbestu nie wynika ze składu chemicznego, lecz tkwi w jego włóknistej strukturze. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym azbestem, jego niewidoczne dla oka włókna kumulując się w płucach powodują zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbestozależnych takich jak: pylica azbestowa, rak płuc, rak oskrzeli i zmiany opłucnowe.

  Organizm ludzki nie jest w stanie rozpuścić włókien azbestowych ponieważ posiadają one dużą odporność chemiczną. Zagrożenia ze strony azbestu są bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien oraz długotrwały i niewidoczny rozwój choroby. Należy pamiętać, że azbest jest groźny dla zdrowia gdy istnieje możliwość jego wdychania, zatem zaleca się ograniczenie kontaktu z azbestem do minimum.

              W związku z trwającym „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”, przypominamy mieszkańcom Gminy Nowe Miasteczko o konieczności usuwania azbestu w I stopniu pilności. Działania te pomogą zminimalizować negatywne skutki zdrowotne powodowane przez kontakt z włóknami azbestu oraz przyczynią się do likwidacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

 • Fundusze sołeckie na 2016 już ustalone

  Zakończono cykl zebrań wiejskich podczas których mieszkańcy poszczególnych wsi z terenu gminy Nowe Miasteczko głosowali nad tym, jak rozdysponują swój fundusz sołecki.

  Zebrania wiejskie odbyły się we wrześniu. Na nich mieszkańcy zgłaszali a następnie przegłosowywali swoje propozycje do Funduszu Sołeckiego na 2016 r. W nadchodzącym roku wsie rozdysponowały swoje środki w różny sposób - wedle aktualnych potrzeb każdej ze wsi. Poniższa tabela przedstawia jak sołectwa podzieliły własny fundusz sołecki:

  Lp.

  Nazwa sołectwa

  Nazwa zadania

  Kwota

  Razem
  (w zł)

   
   

  1

  2

  3

  3

  4

   

  1.

  Borów Wielki

  Dofinansowanie drabiny dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie Wielkim

  2 000,00

  27 446,62

   

  Doposażenie Sali Domu strażaka

  7 000,00

   

  Eksploatacja kosiarki – paliwo

  1 446,62

   

  Odnowienie sali gimnastycznej (sala wiejska)

  2 000,00

   

  Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (np. Dożynki wiejskie, Dzień rodziny)

   

  3 500,00

   

   

  Dofinansowanie ogrodzenia -cmentarz

  10 000,00

   

  Dofinansowanie ogrodzenia –boisko sportowe

  1 500,00

   

  2.

  Borów Polski

  Zakup frezowiny –modernizacja dróg do pól

  7 000,00

  10 933,50

   

  Ogrodzenie wysypiska-zakup materiałów

  500,00

   

  Ogrodzenie terenu świetlicy –zakup materiałów

  1 000,00

   

  Organizacja dnia dziecka

  1 000,00

   

  Zakup ławek ogrodowych pod świetlicę wiejską

  1 000,00

   

  Zakup farb i drobnych mater. Remontowych do świetlicy wiejskiej

  433,50

   

  3.

  Szyba

  Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej

  7 075,66

  9 675,66

   

  Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa np. Dożynki, inne imprezy integracyjne.)

  2 000,00

   

  Koszty utrzymania świetlicy -drobne zakupy

  600

   

  4.

  Konin

  Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (dożynki wiejskie, dzień dziecka )

  1.000,00

   

  7 934,04

   

   

  Zakup namiotu wraz z wyposażeniem

  6 934,04

   

  5.

  Popęszyce

  Remont dróg gminnych

  3 500,00

  18 125,74

   

  Zakup tablic ogłoszeniowych

  1 600,00

   

  Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców

  3 025,74

   

  Zakup namiotu biesiadnego

  6 000,00

   

  Zakup wiat przystankowych

  4 000,00

   

  -

  -

  Żuków

  Dofinansowanie remontu drogi – Os. Mieszk. – Fabryczna

  5 000,00

  14 965,02

   

  Doposażenie świetlicy wiejskiej

  4 465,02

   

  Dofinansowanie do rozbudowy oświetlenia ulicznego

  1 500,00

   

  Dofinansowanie rurociągu do posesji

   

     1 000,00

   

   

  Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (Dożynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp)

  3 000,00

   

  7.

  Miłaków

  Dofinansowanie do pieca CO „ Dom Gościa „

   

  2 000,00

  17 093,67

   

  Modernizacja oświetlenia ulicznego zakup dodatkowych punktów świetlnych

  12 000,00

   

  Spotkanie integracyjne

  1 093,67

   

  Doposażenie „Domu Gościa”

  2 000,00

   

  8.

  Rejów

  Zakup elementów garażu /blaszak/.

  1 500,00

  13 384,66

   

  Spotkania integracyjne mieszkańców (np. dożynki)

  2 000,00

   

  Zakup namiotu wraz z wyposażeniem

  7 000,00

   

  Zakup siatki ogrodzeniowej

  2000,00

   

  Zakup kosiarki

  884,66

   

  9.

  Nieciecz

  Zagospodarowanie boiska sportowego

  11 675,30

  11 675,13

   

  10

  Gołaszyn

  Projekt pod plac zabaw

  700

  18 835,28

   

  Budowa chodnika we wsi Gołaszyn

  10 000,00

   

  Zakup ogrodzenia i piasku na plac zabaw

  1 885,28

   

  Zakup namiotu wraz z wyposażeniem

  5 250,00

   

  Spotkania integracyjne mieszkańców

  1 000,00

   

  X

  Ogółem

   150 069,49

   

 • Gmina otrzymała środki z WiFi4EU na uruchomienie bezpłatnego internetu

  31 maja 2019 Gmina Nowe Miasteczko złożyła wniosek o dofinansowanie budowy na terenie gminy sieci hot spotów WI-FI umożliwiających nieodpłatne korzystanie z Internetu. Zgodnie z decyzją Komisji opublikowanej na stronie internetowej Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci Gmina Nowe Miasteczko otrzyma dofinansowanie w wysokości 15 000 euro na finansowanie takiej inwestycji.

 • Goście z Bad Liebenwerda

  W dniu 27 lutego 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczko gościliśmy  burmistrza Bad Liebenwerda, pana Thomasa Richtera. Bad Liebenwerda jest partnerem naszej Gminy, formalnie od 07 maja 1994 roku, nieformalnie o wiele dłużej. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło wspomnień i wesołych historii związanych z dotychczasową współpracą. Wstępnie ustalone zostały kierunki dalszej współpracy partnerskiej oraz możliwości pozyskania na ten cel środków. Rozpoczęto także prace nad harmonogramem współpracy partnerskiej. Podczas wizyty gościliśmy także w winnicy Saint Vincent w Borowie Wielkim oraz Centrum Ratownictwa Pożarniczego. Wstępnie ustalono termin następnego spotkania, mając nadzieję na dalszą owocną współpracę.  

   

 • Harmonogram wywozu nieczystości 2018